Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Будівництво (4)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС"

#40499241

Фінансова звітність за 2022 рік

710080040499241S0111006100000011

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
II. Оборотні активи Запаси 1100 197.30
Поточна дебіторська заборгованість 1155 552.80 516.50
Г роші та їх еквіваленти 1165 1.10
Усього за розділом II 1195 751.20 516.50
Баланс 1300 751.20 516.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 1.00 1.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 222.10 292.00
Усього за розділом I 1495 223.10 293.00
розрахунками з бюджетом 1620 47.20 84.60
Інші поточні зобов'язання 1690 480.90 138.90
Усього за розділом III 1695 528.10 223.50
Баланс 1900 751.20 516.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4 118.20 6 938.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 3 598.30 6 005.20
Інші витрати 2165 450.00 863.20
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 4 118.20 6 938.60
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 4 048.30 6 868.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 69.90 70.20
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 69.90 70.20