Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (24)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЄВРАЗІЯ"

#40492654

Фінансова звітність за 2022 рік

800010040492654S0111006100000181

800010040492654S0111006100000221

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Інші необоротні активи 1090 34 322.10 34 536.90
Усього за розділом I 1095 34 322.10 34 536.90
Поточна дебіторська заборгованість 1155 46 050.80 89 313.20
Г роші та їх еквіваленти 1165 2.30 0.50
Інші оборотні активи 1190 0.10
Усього за розділом II 1195 46 053.20 89 313.70
Баланс 1300 80 375.30 123 850.60

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 1 000.00 1 000.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7 688.80 -29 443.30
Усього за розділом I 1495 -6 688.80 -28 443.30
розрахунками зі страхування 1625 0.10
Інші поточні зобов'язання 1690 87 064.00 152 293.90
Усього за розділом III 1695 87 064.10 152 293.90
Баланс 1900 80 375.30 123 850.60

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Інші витрати 2165 21 754.50 6 682.40
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 21 754.50 6 682.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -21 754.50 -6 682.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -21 754.50 -6 682.40