Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (3) Перевірки (8)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛУСКО УКРАЇНА"

#40428668

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 182.00 41.00
первісна вартість 1001 1 020.00 1 020.00
накопичена амортизація 1002 838.00 979.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 36.00
Основні засоби 1010 705.00 152.00
первісна вартість 1011 8 684.00 4 934.00
знос 1012 7 979.00 4 782.00
Відстрочені податкові активи 1045 15 060.00 7 643.00
Усього за розділом I 1095 15 983.00 7 836.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 23 474.00 5 948.00
Виробничі запаси 1101 72.00 26.00
Товари 1104 23 402.00 5 922.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 44 236.00 44 463.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 41 358.00 15 636.00
з бюджетом 1135 5 391.00 2 500.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 732.00 1 232.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 007 860.00 1 047 122.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 733.00 9 468.00
Рахунки в банках 1167 733.00 9 468.00
Витрати майбутніх періодів 1170 66.00 8.00
Інші оборотні активи 1190 234 917.00 235 441.00
Усього за розділом II 1195 1 358 035.00 1 360 586.00
Баланс 1300 1 374 018.00 1 368 422.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100.00 100.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -45 318.00 -51 399.00
Усього за розділом I 1495 -45 218.00 -51 299.00
товари, роботи, послуги 1615 3 638.00 4 086.00
розрахунками з бюджетом 1620 106.00 84.00
розрахунками зі страхування 1625 104.00 114.00
розрахунками з оплати праці 1630 494.00 466.00
за одержаними авансами 1635 1 412 731.00 1 413 279.00
Поточні забезпечення 1660 2 040.00 1 576.00
Інші поточні зобов’язання 1690 123.00 116.00
Усього за розділом ІІІ 1695 1 419 236.00 1 419 721.00
Баланс 1900 1 374 018.00 1 368 422.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 59 748.00 1 508 127.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 51 561.00 1 462 208.00
Валовий: прибуток 2090 8 187.00 45 919.00
Інші операційні доходи 2120 3 783.00 4 259.00
Адміністративні витрати 2130 7 888.00 85 345.00
Витрати на збут 2150 1 168.00 39 372.00
Інші операційні витрати 2180 1 521.00 9 082.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 1 393.00
збиток 2195 83 621.00
Інші доходи 2240 151.00
Фінансові витрати 2250 105.00
Інші витрати 2270 56.00 216.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 1 337.00
збиток 2295 83 791.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -7 418.00 10 591.00
збиток 2355 6 081.00 73 200.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -6 081.00 -73 200.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 746.00 3 513.00
Витрати на оплату праці 2505 4 800.00 85 171.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 815.00 4 706.00
Амортизація 2515 629.00 1 180.00
Інші операційні витрати 2520 3 587.00 39 229.00
Разом 2550 10 577.00 133 799.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн