Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАВЕРНА СМАК"

#40375543

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Основні засоби: 1010 17.90 17.90
первісна вартість 1011 17.90 17.90
Усього за розділом I 1095 17.90 17.90
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 288.30 382.50
у тому числі з податку на прибуток 1136 128.90
Г роші та їх еквіваленти 1165 702.50 668.60
Інші оборотні активи 1190 3 525.80 3 481.80
Усього за розділом II 1195 4 516.60 4 532.90
Баланс 1300 4 534.50 4 550.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2.00 2.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 152.90 4 348.40
Усього за розділом I 1495 4 154.90 4 350.40
товари, роботи, послуги 1615 115.40
розрахунками з бюджетом 1620 379.60 85.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 178.10 42.90
Усього за розділом III 1695 379.60 200.40
Баланс 1900 4 534.50 4 550.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 11 127.80 25 302.40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 9 518.70 24 001.70
Інші операційні витрати 2180 10.50 15.90
Інші витрати 2270 1 360.20 295.40
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 11 127.80 25 302.40
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 10 889.40 24 313.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 238.40 989.40
Податок на прибуток 2300 42.90 178.10
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 195.50 811.30