Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР. БУД."

#40295589

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 182.20 182.20
Основні засоби: 1010 6 236.60 8 617.70
первісна вартість 1011 6 344.00 10 035.60
знос 1012 107.40 1 417.90
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 6 418.80 8 799.90
II. Оборотні активи Запаси: 1100 690.00 1 165.80
у тому числі готова продукція 1103 9.60 147.10
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1 252.30 6 999.40
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 26.50 28.10
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 350.20 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 329.40 802.90
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 687.90 1 377.20
Усього за розділом II 1195 5 336.30 10 373.40
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 11 755.10 19 173.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1.00 1.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 346.00 779.60
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 347.00 780.60
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 2 422.60 4 760.80
розрахунками з бюджетом 1620 79.70 147.10
у тому числі з податку на прибуток 1621 73.90 95.20
розрахунками зі страхування 1625 0.70 4.90
розрахунками з оплати праці 1630 14.70 24.80
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 8 890.40 13 455.10
Усього за розділом III 1695 11 408.10 18 392.70
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 11 755.10 19 173.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 39 614.90 19 685.50
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші доходи 2240 0.10 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 39 615.00 19 685.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 34 441.00 11 923.90
Інші операційні витрати 2180 4 645.30 7 350.80
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 39 086.30 19 274.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 528.70 410.80
Податок на прибуток 2300 95.20 73.90
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 433.50 336.90