Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (39)
ДАБІ (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЕКОСТАЙЛ"

#40262464

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 3 725.20 3 490.80
первісна вартість 1011 4 291.20 4 291.20
знос 1012 566.00 800.40
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 3 725.20 3 490.80
II. Оборотні активи Запаси 1100 5 463.40 2 168.60
Поточна дебіторська заборгованість 1155 1 072.40 524.10
Г роші та їх еквіваленти 1165 132.40 104.40
Інші оборотні активи 1190 803.90 803.90
Усього за розділом II 1195 7 472.10 2 805.10
Баланс 1300 11 197.30 6 295.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 1.00 1.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 65.70 87.00
Усього за розділом I 1495 66.70 88.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 0.00 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 3.20 110.10
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 11 127.40 6 097.80
Усього за розділом III 1695 11 130.60 6 207.90
Баланс 1900 11 197.30 6 295.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5 400.00 8 596.10
Інші доходи 2160 0.00 73.50
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 5 400.00 8 669.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 4 084.20 7 168.30
Інші витрати 2165 1 289.80 1 474.70
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 5 374.00 8 643.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 26.00 26.60
Податок на прибуток 2300 4.70 4.80
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 21.30 21.80