Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Дозвільні документи
Ліцензії (5)
ДАБІ (5) Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТРЕМБУД"

#40259121

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 97.10 248.50
Основні засоби: 1010 3 338.40 4 881.60
первісна вартість 1011 5 671.20 8 030.10
знос 1012 2 332.80 3 148.50
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 3 435.50 5 130.10
II. Оборотні активи Запаси: 1100 11 024.60 17 105.70
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 382.90 1 728.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 16.70 2 485.60
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 21 835.20 23 554.30
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 455.00 682.50
Витрати майбутніх періодів 1170 77.50 3.90
Інші оборотні активи 1190 5 185.10 4 483.10
Усього за розділом II 1195 38 977.00 50 043.60
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 42 412.50 55 173.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 000.00 1 000.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 5.00 5.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 401.00 2 932.50
Неоплачений капітал 1425 780.00 780.00
Усього за розділом I 1495 3 626.00 3 157.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 309.20 1 082.40
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 3 647.20 3 302.00
розрахунками з бюджетом 1620 304.80 51.50
у тому числі з податку на прибуток 1621 168.20 26.80
розрахунками зі страхування 1625 14.30 19.90
розрахунками з оплати праці 1630 59.70 92.80
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 34 451.30 47 467.60
Усього за розділом III 1695 38 477.30 50 933.80
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 42 412.50 55 173.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 119 681.80 12 270.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 117 451.10 8 629.50
Інші операційні доходи 2120 412.50 0.10
Інші операційні витрати 2180 2 975.60 2 535.80
Інші доходи 2240 0.20 21.60
Інші витрати 2270 80.30 148.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 120 094.50 12 292.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 120 507.00 11 313.30
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -412.50 978.70
Податок на прибуток 2300 30.00 171.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -442.50 807.30