Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"

#40190311

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 11.40 19.00
первісна вартість 1011 86.80 99.70
знос 1012 75.40 80.70
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 11.40 19.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 539.50 383.20
Поточна дебіторська заборгованість 1155 29.60 11.70
Г роші та їх еквіваленти 1165 7.90 19.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 577.00 425.40
Баланс 1300 588.40 444.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 25.00 25.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -125.30 -308.80
Усього за розділом I 1495 -100.30 -283.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 604.20 684.50
розрахунками з бюджетом 1620 16.90 14.40
розрахунками зі страхування 1625 3.30 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 15.30 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 49.00 29.30
Усього за розділом III 1695 688.70 728.20
Баланс 1900 588.40 444.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 634.00 2 890.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 857.40 2 058.00
Інші доходи 2160 0.00 0.00
Інші витрати 2165 953.40 1 145.50
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 2 634.00 2 890.00
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 2 810.80 3 203.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -176.80 -313.50
Податок на прибуток 2300 6.70 7.70
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -183.50 -321.20