Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННИЙ АЛЬЯНС "СВОРД"

#40133557

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 7.80
первісна вартість 1001 0.00 13.40
накопичена амортизація 1002 0.00 5.60
Незавершені капітальні інвестиції 1005 14.50 0.00
Основні засоби: 1010 4 382.90 3 054.50
первісна вартість 1011 5 741.80 5 327.60
знос 1012 1 358.90 2 273.10
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 4 397.40 3 062.30
II. Оборотні активи Запаси: 1100 156.00 141.00
у тому числі готова продукція 1103 10.90 1.70
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 139.70 142.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 281.00 7.90
у тому числі з податку на прибуток 1136 7.20 0.10
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 484.00 2 211.80
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 582.40 69.20
Витрати майбутніх періодів 1170 11.80 30.00
Інші оборотні активи 1190 21.10 0.10
Усього за розділом II 1195 3 676.00 2 602.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 8 073.40 5 664.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 000.00 2 000.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 131.10 133.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 2 131.10 2 133.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 1 767.50 1 133.60
розрахунками з бюджетом 1620 32.90 29.60
у тому числі з податку на прибуток 1621 7.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 27.10 30.30
розрахунками з оплати праці 1630 114.60 115.60
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 4 000.20 2 222.20
Усього за розділом III 1695 5 942.30 3 531.30
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 8 073.40 5 664.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5 001.80 4 122.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 4 903.80 4 025.50
Інші операційні доходи 2120 5 464.70 4 721.80
Інші операційні витрати 2180 5 560.40 4 780.30
Інші доходи 2240 0.00 0.50
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 10 466.50 8 844.50
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 10 464.20 8 805.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 2.30 38.70
Податок на прибуток 2300 0.40 7.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1.90 31.70