Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (4)
Перевірки (1)

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

#40108955

Фінансова звітність за 2021 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 103.00 81.00
первісна вартість 1001 324.00 327.00
накопичена амортизація 1002 221.00 246.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 125.00 18.00
Основні засоби 1010 12 867.00 13 016.00
первісна вартість 1011 40 244.00 40 960.00
знос 1012 27 377.00 27 944.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 1 095.00 1 095.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 3.00 3.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 14 193.00 14 213.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 4 128.00 3 508.00
Виробничі запаси 1101 4 128.00 3 508.00
Незавершене виробництво 1102 0.00 0.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 10 881.00 13 739.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 154.00 47.00
з бюджетом 1135 0.00 27.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 444.00 368.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 11 117.00 8 352.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 11 117.00 8 352.00
Витрати майбутніх періодів 1170 168.00 171.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 941.00 1 248.00
Усього за розділом II 1195 27 833.00 27 460.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 42 026.00 41 673.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.00 0.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 5 004.00 4 480.00
Додатковий капітал 1410 5 513.00 5 267.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2 466.00 7 414.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 8 051.00 17 161.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 0.00 0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 2 672.00 953.00
товари, роботи, послуги 1615 5 714.00 4 949.00
розрахунками з бюджетом 1620 4 893.00 5 492.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 458.00 552.00
розрахунками зі страхування 1625 2 075.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 8 835.00 248.00
за одержаними авансами 1635 4 951.00 6 880.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 3 933.00 5 975.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 902.00 15.00
Усього за розділом ІІІ 1695 33 975.00 24 512.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 42 026.00 41 673.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 270 759.00 233 625.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 233 754.00 204 496.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 37 005.00 29 129.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 1 845.00 1 477.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 19 912.00 17 553.00
Витрати на збут 2150 99.00 91.00
Інші операційні витрати 2180 5 694.00 4 229.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 13 145.00 8 733.00
збиток 2195 0.00 0.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 7.00 6.00
Інші доходи 2240 314.00 224.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 570.00 367.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 642.00 71.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 12 254.00 8 525.00
збиток 2295 0.00 0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 702.00 -1 956.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 9 552.00 6 569.00
збиток 2355 0.00 0.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -524.00 -12.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -524.00 -12.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -524.00 -12.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 9 028.00 6 557.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 17 754.00 16 310.00
Витрати на оплату праці 2505 156 123.00 135 221.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 31 979.00 27 328.00
Амортизація 2515 2 506.00 1 619.00
Інші операційні витрати 2520 50 344.00 45 092.00
Разом 2550 258 706.00 225 570.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0.00 0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00 0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 184 282.00 145 982.00
Повернення податків і зборів 3005 0.00 0.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00 0.00
Цільового фінансування 3010 1 677.00 1 829.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 139 631.00 133 605.00
Надходження від повернення авансів 3020 4.00 91.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 477.00 127.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 24.00 1.00
Надходження від операційної оренди 3040 55.00 51.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00 0.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00 0.00
Інші надходження 3095 3 056.00 12 445.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 67 914.00 59 441.00
Праці 3105 143 107.00 115 676.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 34 058.00 27 097.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 64 420.00 51 997.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 2 607.00 1 313.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 41 956.00 35 230.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 19 857.00 15 454.00
Витрачання на оплату авансів 3135 7 755.00 7 827.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 463.00 126.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00 0.00
Інші витрачання 3190 9 832.00 18 579.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 657.00 13 388.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00 0.00
необоротних активів 3205 0.00 0.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0.00 0.00
дивідендів 3220 0.00 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00 0.00
Надходження від погашення позик 3230 0.00 0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00 0.00
Інші надходження 3250 0.00 100.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 0.00 135.00
необоротних активів 3260 3 863.00 3 154.00
Виплати за деривативами 3270 0.00 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00 0.00
Інші платежі 3290 0.00 0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3 863.00 -3 189.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 0.00 0.00
Отримання позик 3305 0.00 0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00 0.00
Інші надходження 3340 0.00 0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00 0.00
Погашення позик 3350 0.00 0.00
Сплату дивідендів 3355 0.00 0.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 2.00 149.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 557.00 209.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00 0.00
Інші платежі 3390 0.00 0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -559.00 -358.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2 765.00 9 841.00
Залишок коштів на початок року 3405 11 117.00 1 276.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0.00 0.00
Залишок коштів на кінець року 3415 8 352.00 11 117.00