Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
⛽ Пальне та спирт
ДАБІ (29)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАДАСТАЛ"

#40080558

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 68.10 68.10
Основні засоби: 1010 2 484.30 1 385.40
первісна вартість 1011 3 035.60 2 027.50
знос 1012 551.30 642.10
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 2 552.40 1 453.50
II. Оборотні активи Запаси: 1100 5 352.80 10 318.40
у тому числі готова продукція 1103 638.60 378.60
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 7 799.80 12 767.70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 39.90 55.80
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 45.20
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 707.20 3 457.80
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 3 455.10 332.30
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 259.70 1 775.20
Усього за розділом II 1195 17 614.50 28 707.20
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 20 166.90 30 160.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1.00 1.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 089.50 856.70
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 1 090.50 857.70
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 102.60 148.30
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 17 093.20 19 752.70
розрахунками з бюджетом 1620 220.40 58.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 214.40 0.00
розрахунками зі страхування 1625 10.90 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 47.80 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 1 601.50 9 343.30
Усього за розділом III 1695 18 973.80 29 154.70
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 20 166.90 30 160.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 101 082.10 71 280.70
Інші операційні доходи 2120 3 138.70 19.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 104 220.80 71 299.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 73 598.80 59 508.30
Інші операційні витрати 2180 29 659.60 10 541.30
Інші витрати 2270 0.00 25.50
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 103 258.40 70 075.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 962.40 1 224.60
Податок на прибуток 2300 191.00 220.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 771.40 1 004.20