Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2016 2017
Зовнішня інформація (31) ДАБІ (76) Перевірки (299)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

#40075815

Фінансова звітність за 2020 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 45 814 512.00 45 829 803.00
первісна вартість 1001 46 053 346.00 46 115 007.00
накопичена амортизація 1002 238 834.00 285 204.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 6 656 848.00 7 219 396.00
Основні засоби 1010 181 913 090.00 177 051 559.00
первісна вартість 1011 469 636 969.00 477 262 964.00
знос 1012 287 723 879.00 300 211 405.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 737 115.00 729 058.00
інші фінансові інвестиції 1035 379 141.00 379 141.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 12 614.00 10 709.00
Відстрочені податкові активи 1045 94 455.00 187 901.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 13 895 811.00 13 884 517.00
Усього за розділом I 1095 249 503 586.00 245 292 084.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 8 642 735.00 8 230 602.00
Виробничі запаси 1101 8 020 356.00 7 805 867.00
Незавершене виробництво 1102 244 129.00 115 474.00
Готова продукція 1103 368 057.00 302 049.00
Товари 1104 10 193.00 7 212.00
Поточні біологічні активи 1110 63.00 33.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 317 648.00 216 193.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 697 408.00 231 268.00
з бюджетом 1135 163 877.00 237 283.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 103 871.00 100 834.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 384 961.00 261 977.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 2 014 715.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 6 480 809.00 2 340 987.00
Готівка 1166 347.00 210.00
Рахунки в банках 1167 5 404 314.00 2 325 894.00
Витрати майбутніх періодів 1170 21 119.00 10 767.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 260 955.00 244 582.00
Усього за розділом II 1195 18 984 290.00 11 773 692.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 96 162.00
Баланс 1300 268 487 876.00 257 161 938.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 229 879 115.00 229 879 115.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 18 891 765.00 18 891 599.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -36 899 201.00 -49 171 477.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 211 871 679.00 199 599 237.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 1 660 876.00 1 508 426.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 23 631 001.00 23 587 699.00
Довгострокові забезпечення 1520 3 093 268.00 3 479 048.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 3 093 268.00 3 479 048.00
Цільове фінансування 1525 16 672.00 35 113.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 28 401 817.00 28 610 286.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 13 179 052.00 14 311 134.00
товари, роботи, послуги 1615 4 452 627.00 3 732 018.00
розрахунками з бюджетом 1620 796 629.00 1 014 617.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 433 220.00 410 044.00
розрахунками з оплати праці 1630 1 667 365.00 1 619 984.00
за одержаними авансами 1635 1 912 089.00 1 661 332.00
за розрахунками з учасниками 1640 749 205.00 749 205.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 2 947 728.00 2 641 040.00
Доходи майбутніх періодів 1665 24 578.00 22 600.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 2 051 887.00 2 790 441.00
Усього за розділом ІІІ 1695 28 214 380.00 28 952 415.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 268 487 876.00 257 161 938.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 74 463 799.00 89 711 801.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 73 312 169.00 80 327 539.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 1 151 630.00 9 384 262.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 600 400.00 5 347 910.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 707 849.00 808 757.00
Витрати на збут 2150 50 177.00 96 179.00
Інші операційні витрати 2180 9 171 354.00 4 666 852.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0.00 9 160 384.00
збиток 2195 8 177 350.00 0.00
Дохід від участі в капіталі 2200 17 127.00 86 965.00
Інші фінансові доходи 2220 187 345.00 251 056.00
Інші доходи 2240 348 859.00 142 569.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 4 232 434.00 3 847 662.00
Втрати від участі в капіталі 2255 9 320.00 8 237.00
Інші витрати 2270 19.00 1 398 709.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0.00 4 386 366.00
збиток 2295 11 865 792.00 0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 93 446.00 -1 889 017.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0.00 2 497 349.00
збиток 2355 11 772 346.00 0.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 10 220.00 73 138.00
Інший сукупний дохід 2445 -469 601.00 -608 496.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -459 381.00 -535 358.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -459 381.00 -535 358.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -12 231 727.00 1 961 991.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 16 811 584.00 21 565 220.00
Витрати на оплату праці 2505 33 525 654.00 36 171 151.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 7 222 232.00 7 748 146.00
Амортизація 2515 12 852 086.00 12 440 561.00
Інші операційні витрати 2520 12 635 330.00 7 994 811.00
Разом 2550 83 046 886.00 85 919 889.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 229 879 115.00 229 879 115.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -51.21 10.86
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00