Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕС-ПРОФІТКОМ"

#39825619

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 105.70 79.10
первісна вартість 1011 440.80 440.80
знос 1012 335.10 361.70
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 105.70 79.10
II. Оборотні активи Запаси 1100 136.80 1 429.80
Поточна дебіторська заборгованість 1155 311.60 651.20
Г роші та їх еквіваленти 1165 3 975.10 2 116.50
Інші оборотні активи 1190 0.40 104.80
Усього за розділом II 1195 4 423.90 4 302.30
Баланс 1300 4 529.60 4 381.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 0.20 0.20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 250.60 3 255.50
Неоплачений капітал 1425 0.00
Усього за розділом I 1495 3 250.80 3 255.70
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 95.30 449.20
розрахунками з бюджетом 1620 53.80 1.10
розрахунками зі страхування 1625 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 1 129.70 675.40
Усього за розділом III 1695 1 278.80 1 125.70
Баланс 1900 4 529.60 4 381.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4 380.50 7 002.80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 3 507.50 5 855.60
Інші доходи 2160 38.50 81.70
Інші витрати 2165 905.50 930.30
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 4 419.00 7 084.50
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 4 413.00 6 785.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 6.00 298.60
Податок на прибуток 2300 1.10 53.70
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 4.90 244.90