Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (6)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

#39795490

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.30 0.20
первісна вартість 1001 0.40 0.40
накопичена амортизація 1002 0.10 0.20
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00 0.00
знос 1012 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.30 0.20
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 0.80 14.00
Витрати майбутніх періодів 1170 135.90 73.10
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 136.70 87.10
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 137.00 87.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0.00 0.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 0.00 0.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.80 14.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 86.50 27.80
розрахунками з бюджетом 1620 20.50 13.90
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 6.20 1.50
розрахунками з оплати праці 1630 22.70 29.90
Доходи майбутніх періодів 1665 0.30 0.20
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 136.20 73.30
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 137.00 87.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 12 173.20 3 128.30
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 12 173.20 3 128.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 12 173.20 3 128.30
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 12 173.20 3 128.30
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 0.00 0.00
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 0.00 0.00