Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (2)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОХОРОННА АГЕНЦІЯ "СІЧ-БЕЗПЕКА"

#39750444

Фінансова звітність за 2022 рік

230060039750444S0111006100803661

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 28.90
первісна вартість 1011 18.60 56.30
знос 1012 18.60 27.40
Усього за розділом I 1095 28.90
II. Оборотні активи Запаси 1100 13.70 15.80
Поточна дебіторська заборгованість 1155 1 058.20 1 312.50
Г роші та їх еквіваленти 1165 197.80 218.90
Усього за розділом II 1195 1 269.70 1 547.20
Баланс 1300 1 269.70 1 576.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 1.20 1.20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 125.20 1 508.40
Усього за розділом I 1495 1 126.40 1 509.60
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 53.30
розрахунками з бюджетом 1620 52.40 41.20
розрахунками зі страхування 1625 3.60 4.60
розрахунками з оплати праці 1630 25.90 18.80
Інші поточні зобов'язання 1690 8.10 1.90
Усього за розділом III 1695 143.30 66.50
Баланс 1900 1 269.70 1 576.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 428.10 2 088.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 877.60 1 387.90
Інші доходи 2160 0.10 106.00
Інші витрати 2165 1 167.40 800.60
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 2 428.20 2 194.30
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 2 045.00 2 188.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 383.20 5.80
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 383.20 5.80