Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (3)
Історія
ЄДРПОУ (14)
Дозвільні документи
Ліцензії (7)
Перевірки (14)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРА ЛОГІСТИК"

#39611225

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 3 507.80 3 286.60
первісна вартість 1011 5 409.50 5 496.40
знос 1012 1 901.70 2 209.80
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 3 507.80 3 286.60
II. Оборотні активи Запаси 1100 950.70 1 285.30
Поточна дебіторська заборгованість 1155 1 149.00 938.90
Г роші та їх еквіваленти 1165 197.90 398.60
Інші оборотні активи 1190 30.80 124.80
Усього за розділом II 1195 2 328.40 2 747.60
Баланс 1300 5 836.20 6 034.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 2 000.00 2 000.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -653.30 952.40
Неоплачений капітал 1425 0.00
Усього за розділом I 1495 1 346.70 2 952.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 93.50 44.30
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 2 163.00 1 503.50
розрахунками з бюджетом 1620 11.10 81.20
розрахунками зі страхування 1625 8.70 1.80
розрахунками з оплати праці 1630 45.80 20.00
Інші поточні зобов'язання 1690 2 167.40 1 431.00
Усього за розділом III 1695 4 396.00 3 037.50
Баланс 1900 5 836.20 6 034.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 25 160.20 13 830.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 21 812.60 13 691.30
Інші доходи 2160 56.80 148.00
Інші витрати 2165 1 719.90 1 533.60
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 25 217.00 13 978.30
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 23 532.50 15 224.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 684.50 -1 246.60
Податок на прибуток 2300 78.80 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 1 605.70 -1 246.60