Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (79)
Дозвільні документи
⛽ Пальне та спирт
ДАБІ (9) Перевірки (5)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЯЛ ХАУЗ ГРУП"

#39549278

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 106 289.00 120 458.10
первісна вартість 1001 106 289.70 155 092.70
накопичена амортизація 1002 0.70 34 634.60
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.80 53.30
Основні засоби: 1010 2 278.70 7 747.50
первісна вартість 1011 4 461.50 11 217.90
знос 1012 2 182.80 3 470.40
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 108 568.50 128 258.90
II. Оборотні активи Запаси: 1100 249 789.30 412 279.70
у тому числі готова продукція 1103 171 052.80 352 574.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 443.90 3 807.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 11 192.50 9 029.10
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 726 080.70 897 508.10
Поточні фінансові інвестиції 1160 7 000.00 138 771.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 86.50 10 168.90
Витрати майбутніх періодів 1170 2.00 235.40
Інші оборотні активи 1190 127 341.60 191 723.00
Усього за розділом II 1195 1 121 936.50 1 663 522.20
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 1 230 505.00 1 791 781.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 537 000.00 721 698.40
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -130 829.10 -213 545.70
Неоплачений капітал 1425 32 545.00 0.00
Усього за розділом I 1495 373 625.90 508 152.70
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 3 626.70
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 1 532.10 2 137.70
розрахунками з бюджетом 1620 36.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 40.90 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 151.20 6.90
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 855 118.90 1 277 857.10
Усього за розділом III 1695 856 879.10 1 280 001.70
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 1 230 505.00 1 791 781.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 175 874.30 93 620.60
Інші операційні доходи 2120 3 691.50 4 101.10
Інші доходи 2240 206.90 6.20
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 179 772.70 97 727.90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 201 540.00 91 880.70
Інші операційні витрати 2180 66 809.70 30 270.50
Інші витрати 2270 202.00 6 788.50
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 268 551.70 128 939.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -88 779.00 -31 211.80
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -88 779.00 -31 211.80