Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ДАБІ (19) Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДА ВІНЧІ ГРУПП"

#39545954

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 2 044.60 2 562.40
первісна вартість 1011 2 564.70 3 914.50
знос 1012 520.10 1 352.10
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 2 044.60 2 562.40
II. Оборотні активи Запаси 1100 2.70 56.40
Поточна дебіторська заборгованість 1155 1 375.80 3 375.70
Г роші та їх еквіваленти 1165 186.10 282.10
Інші оборотні активи 1190 1 381.50 1 381.50
Усього за розділом II 1195 2 946.10 5 471.50
Баланс 1300 4 990.70 8 033.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 600.00 600.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 123.80 204.00
Усього за розділом I 1495 723.80 804.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 65.70 90.40
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 0.00 124.40
розрахунками з бюджетом 1620 87.30 80.20
розрахунками зі страхування 1625 4.50 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 41.30 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 4 068.10 6 934.90
Усього за розділом III 1695 4 201.20 7 139.50
Баланс 1900 4 990.70 8 033.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 11 494.20 7 059.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 11 359.20 5 180.80
Інші доходи 2160 0.90 0.00
Інші витрати 2165 37.70 1 790.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 11 495.10 7 059.50
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 11 396.90 6 970.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 98.20 88.70
Податок на прибуток 2300 18.00 16.30
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 80.20 72.40