Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ЦЕНТР ІНЖИНІРИНГУ ТА ВИПРОБУВАНЬ"

#39500944

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 213.40 291.40
знос 1012 213.40 291.40
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.00 0.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 12.50 6.50
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 107.50 16.30
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.20 9.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 44.50 45.40
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 603.80 692.60
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 19.40 4.90
Усього за розділом II 1195 787.90 774.70
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 787.90 774.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5.00 5.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 538.60 662.80
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 543.60 667.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 3.50 49.10
розрахунками з бюджетом 1620 123.80 27.30
у тому числі з податку на прибуток 1621 33.50 27.30
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 117.00 30.50
Усього за розділом III 1695 244.30 106.90
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 787.90 774.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4 594.40 3 594.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 1.20 19.60
Інші операційні витрати 2180 4 444.10 3 454.80
Інші доходи 2240 0.00 26.60
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4 595.60 3 640.70
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 4 444.10 3 454.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 151.50 185.90
Податок на прибуток 2300 27.30 33.50
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 124.20 152.40