Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
Перевірки (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПК ОРІОН ГРУП"

#39499065

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 30.90 21.80
первісна вартість 1001 55.80 62.30
накопичена амортизація 1002 24.90 40.50
Незавершені капітальні інвестиції 1005 468.10 768.10
Основні засоби: 1010 735.20 1 895.40
первісна вартість 1011 869.80 2 729.60
знос 1012 134.60 834.20
Усього за розділом I 1095 1 234.20 2 685.30
II. Оборотні активи Запаси: 1100 96 009.40 118 845.00
у тому числі готова продукція 1103 96 005.70 117 754.80
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 31 654.00 38 935.70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 2.30 2.30
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 247.00 27 748.20
Г роші та їх еквіваленти 1165 186.90 834.70
Інші оборотні активи 1190 16 120.60 22 151.60
Усього за розділом II 1195 151 220.20 208 517.50
Баланс 1300 152 454.40 211 202.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 105.00 105.00
Додатковий капітал 1410 49 016.20 49 016.20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 782.10 886.90
Усього за розділом I 1495 49 903.30 50 008.10
Короткострокові кредити банків 1600 2 500.00
товари, роботи, послуги 1615 14 206.70 28 163.80
розрахунками з бюджетом 1620 1 394.00 1 043.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 7.10 0.80
розрахунками зі страхування 1625 0.50 0.50
Інші поточні зобов'язання 1690 84 449.90 131 987.40
Усього за розділом III 1695 102 551.10 161 194.70
Баланс 1900 152 454.40 211 202.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 311 119.90 195 538.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 295 804.60 188 673.00
Інші операційні доходи 2120 2 444.40 1 752.30
Інші операційні витрати 2180 17 583.40 8 351.90
Інші витрати 2270 48.60 186.60
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 313 564.30 197 290.60
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 313 436.60 197 211.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 127.70 79.10
Податок на прибуток 2300 23.00 14.20
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 104.70 64.90