Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
Будівництво (21) Перевірки (9)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК КРИВОРІЖЕЛЕКТРОМОНТАЖ"

#39472860

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Незавершені капітальні інвестиції 1005 230.00 230.00
Основні засоби: 1010 848.40 1 380.60
первісна вартість 1011 1 056.50 1 870.80
знос 1012 208.10 490.20
Усього за розділом I 1095 1 078.40 1 610.60
II. Оборотні активи Запаси: 1100 28 640.10 26 354.70
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 24 761.20 43 084.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 66.10 1.60
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 599.20 3 343.50
Г роші та їх еквіваленти 1165 35 163.70 11 765.90
Інші оборотні активи 1190 239.00 206.60
Усього за розділом II 1195 96 469.30 84 756.80
Баланс 1300 97 547.70 86 367.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10.00 10.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 53 301.20 46 591.00
Усього за розділом I 1495 53 311.20 46 601.00
товари, роботи, послуги 1615 33 283.90 34 441.30
розрахунками з бюджетом 1620 4 911.90 1 700.50
у тому числі з податку на прибуток 1621 960.00
розрахунками зі страхування 1625 1 111.80 415.00
розрахунками з оплати праці 1630 3 882.90 1 492.30
Інші поточні зобов'язання 1690 1 046.00 1 717.30
Усього за розділом III 1695 44 236.50 39 766.40
Баланс 1900 97 547.70 86 367.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 123 779.30 218 460.90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 111 515.20 177 316.60
Інші операційні доходи 2120 2 986.10 3 456.20
Інші операційні витрати 2180 20 201.20 26 781.30
Інші доходи 2240 792.30 2 082.40
Інші витрати 2270 20.10 7.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 127 557.70 223 999.50
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 131 736.50 204 104.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -4 178.80 19 894.60
Податок на прибуток 2300 3 581.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -4 178.80 16 313.60