Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОФІС СТАЙЛ-УКРАЇНА"

#39367665

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 34.90 2.50
Основні засоби: 1010 86.60 88.00
первісна вартість 1011 299.20 332.90
знос 1012 212.60 244.90
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 121.50 90.50
II. Оборотні активи Запаси: 1100 2 519.20 2 267.40
у тому числі готова продукція 1103 2 487.80 2 116.80
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1 403.20 415.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 28.40 28.50
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 701.20 1 456.20
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 441.20 104.80
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 209.70 139.50
Усього за розділом II 1195 6 302.90 4 411.90
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 6 424.40 4 502.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.90 0.90
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 791.60 1 894.70
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 1 792.50 1 895.60
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 4 022.70 2 437.20
розрахунками з бюджетом 1620 104.00 15.80
у тому числі з податку на прибуток 1621 53.60 4.70
розрахунками зі страхування 1625 1.90 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 503.30 153.80
Усього за розділом III 1695 4 631.90 2 606.80
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 6 424.40 4 502.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3 459.20 20 945.70
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші доходи 2240 0.90 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 3 460.10 20 945.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 2 585.90 14 653.10
Інші операційні витрати 2180 748.40 5 995.10
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 3 334.30 20 648.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 125.80 297.50
Податок на прибуток 2300 22.60 53.60
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 103.20 243.90