Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (5)
Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮКС КРАЇНА"

#39237508

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
первісна вартість 1001 20.00 20.00
накопичена амортизація 1002 20.00 20.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 658.00 914.00
Основні засоби 1010 27 779.00 34 150.00
первісна вартість 1011 41 330.00 55 471.00
знос 1012 13 551.00 21 321.00
інші фінансові інвестиції 1035 3 324.00 3 324.00
Відстрочені податкові активи 1045 9.00
Усього за розділом I 1095 31 761.00 38 397.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 147 377.00 159 432.00
Виробничі запаси 1101 503.00 1 286.00
Товари 1104 146 874.00 158 146.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 274 436.00 86 027.00
з бюджетом 1135 51 546.00 63 212.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 4 766.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 171 467.00 803 725.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 2 938.00 22 030.00
Рахунки в банках 1167 2 938.00 22 030.00
Інші оборотні активи 1190 19 059.00 52 148.00
Усього за розділом II 1195 666 823.00 1 186 574.00
Баланс 1300 698 584.00 1 224 971.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 40 000.00 40 000.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8 897.00 2 413.00
Усього за розділом I 1495 48 897.00 42 413.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 181.00 60.00
Усього за розділом II 1595 181.00 60.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 164 159.00 215 111.00
товари, роботи, послуги 1615 353 409.00 122 813.00
розрахунками з бюджетом 1620 1 810.00 1.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 807.00
розрахунками зі страхування 1625 6.00 2.00
розрахунками з оплати праці 1630 6.00 7.00
Інші поточні зобов’язання 1690 130 116.00 844 564.00
Усього за розділом ІІІ 1695 649 506.00 1 182 498.00
Баланс 1900 698 584.00 1 224 971.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4 090 038.00 3 094 620.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 3 803 165.00 2 901 512.00
Валовий: прибуток 2090 286 873.00 193 108.00
Інші операційні доходи 2120 341.00 1 771.00
Адміністративні витрати 2130 38 609.00 28 831.00
Витрати на збут 2150 73 799.00 87 972.00
Інші операційні витрати 2180 13 342.00 18 910.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 161 464.00 59 166.00
Інші фінансові доходи 2220 888.00 9.00
Інші доходи 2240 113.00
Фінансові витрати 2250 41 174.00 19 524.00
Інші витрати 2270 13.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 121 178.00 39 751.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -21 812.00 -7 155.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 99 366.00 32 596.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 99 366.00 32 596.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 14 059.00 8 712.00
Витрати на оплату праці 2505 12 415.00 7 625.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 2 719.00 1 666.00
Амортизація 2515 8 236.00 6 486.00
Інші операційні витрати 2520 88 321.00 164 614.00
Разом 2550 125 750.00 189 103.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 5 519 740.00 3 367 052.00
Повернення податків і зборів 3005 29 800.00 64 076.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 29 800.00 64 076.00
Надходження від повернення авансів 3020 1 214 934.00 152 046.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 6 314 055.00 3 442 702.00
Праці 3105 9 983.00 6 093.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 2 727.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 36 802.00 9 869.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 27 473.00 5 141.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 4 728.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 354 137.00 224 752.00
Інші витрачання 3190 8 119.00 1 533.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 38 651.00 -101 775.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від отриманих: відсотків 3215 888.00 9.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 888.00 9.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 20 000.00
Отримання позик 3305 681 110.00 742 012.00
Інші надходження 3340 45.00
Погашення позик 3350 577 847.00 601 183.00
Сплату дивідендів 3355 98 970.00 22 550.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 26 919.00 15 342.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 2 698.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -22 581.00 120 239.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 16 958.00 18 473.00
Залишок коштів на початок року 3405 2 938.00 -15 015.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 2 134.00 -520.00
Залишок коштів на кінець року 3415 22 030.00 2 938.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008

S0106006