Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (1)
ДАБІ (1168) Перевірки (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА"

#39190177

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 776.30 1 426.30
первісна вартість 1011 1 728.10 2 489.60
знос 1012 951.80 1 063.30
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 776.30 1 426.30
II. Оборотні активи Запаси: 1100 3 817.30 5 916.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 620.20 114.90
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.30
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 328.60 14 071.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 378.30 1 331.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 2 214.50 2 442.60
Усього за розділом II 1195 18 358.90 23 875.80
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 19 135.20 25 302.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10.00 10.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 164.40 2 552.30
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 1 174.40 2 562.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 4 034.70 7 190.20
розрахунками з бюджетом 1620 820.80 1 068.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 193.40 434.90
розрахунками зі страхування 1625 1.20 2.60
розрахунками з оплати праці 1630 6.60 11.20
Доходи майбутніх періодів 1665 202.70 202.70
Інші поточні зобов'язання 1690 12 894.80 14 265.10
Усього за розділом III 1695 17 960.80 22 739.80
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 19 135.20 25 302.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 25 343.00 24 840.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 12 012.30 12 683.10
Інші операційні доходи 2120 0.00 23.30
Інші операційні витрати 2180 10 906.50 10 268.80
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 25 343.00 24 863.30
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 22 918.80 22 951.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 2 424.20 1 911.40
Податок на прибуток 2300 436.40 344.10
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1 987.80 1 567.30