Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКА ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ"

#39175143

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 8.00 239.70
первісна вартість 1001 53.50 382.50
накопичена амортизація 1002 45.50 142.80
Незавершені капітальні інвестиції 1005 176.70 185.10
Основні засоби: 1010 1 832.70 1 223.60
первісна вартість 1011 3 333.80 3 395.90
знос 1012 1 501.10 2 172.30
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 2 017.40 1 648.40
II. Оборотні активи Запаси: 1100 20.60 172.80
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 16 167.00 20 153.30
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 421.70 1 669.20
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12 957.90 758.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 110.00 1 108.10
Витрати майбутніх періодів 1170 6.70 11.10
Інші оборотні активи 1190 5 059.50 4 835.20
Усього за розділом II 1195 34 743.40 28 707.70
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 36 760.80 30 356.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10.00 10.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 285.00 3 802.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 3 295.00 3 812.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 10 000.00 1 000.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 17 680.70 22 531.70
розрахунками з бюджетом 1620 390.20 1 562.80
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 5 394.90 1 449.60
Усього за розділом III 1695 33 465.80 26 544.10
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 36 760.80 30 356.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 309 172.80 448 979.10
Інші операційні доходи 2120 334.70 915.00
Інші доходи 2240 0.20 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 309 507.70 449 894.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 277 019.20 417 865.00
Інші операційні витрати 2180 10 450.40 5 213.40
Інші витрати 2270 1 463.90 278.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 288 933.50 423 356.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 20 574.20 26 537.70
Податок на прибуток 2300 3 721.80 4 754.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 16 852.40 21 783.70