Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е - БІЗНЕС СОЛЮШЕНС"

#39174223

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 1 099.70 858.80
первісна вартість 1011 1 644.10 1 645.50
знос 1012 544.40 786.70
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 1 099.70 858.80
II. Оборотні активи Запаси 1100 1.70 1.40
Поточна дебіторська заборгованість 1155 230.80 9.30
Г роші та їх еквіваленти 1165 16.40 364.80
Інші оборотні активи 1190 34.10 34.10
Усього за розділом II 1195 283.00 385.70
Баланс 1300 1 382.70 1 244.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 500.00 500.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 235.50 238.80
Усього за розділом I 1495 617.10 620.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 62.90 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 325.10 434.20
розрахунками з бюджетом 1620 79.40 66.30
розрахунками зі страхування 1625 3.10 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 12.90 13.60
Інші поточні зобов'язання 1690 282.20 110.00
Усього за розділом III 1695 702.70 624.10
Баланс 1900 1 382.70 1 244.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 839.20 5 988.90
Інші доходи 2160 175.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 3 014.20 5 988.90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 2 423.00 5 046.60
Інші витрати 2165 587.20 749.80
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 3 010.20 5 796.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 4.00 192.50
Податок на прибуток 2300 0.70 34.60
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 3.30 157.90