Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (8) Перевірки (16)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРА ВЕСТ"

#39094756

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 26.50 8.80
первісна вартість 1001 79.00 79.00
накопичена амортизація 1002 52.50 70.20
Незавершені капітальні інвестиції 1005 125.50 2 510.00
Основні засоби: 1010 34.10 602.80
первісна вартість 1011 189.40 816.80
знос 1012 155.30 214.00
Усього за розділом I 1095 186.10 3 121.60
II. Оборотні активи Запаси: 1100 18 404.70 10 706.10
у тому числі готова продукція 1103 17 394.70 9 387.20
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 16 552.20 15 122.60
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 527.00 2 228.90
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 21 118.50 184 935.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 2 831.40 58 691.40
Витрати майбутніх періодів 1170 57.10 112.50
Інші оборотні активи 1190 5 814.30
Усього за розділом II 1195 59 490.90 277 610.80
Баланс 1300 59 677.00 280 732.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 322.50 322.50
Додатковий капітал 1410 9 528.90
Резервний капітал 1415 215.80 150.90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 21 726.30 214 154.50
Усього за розділом I 1495 31 793.50 214 627.90
Короткострокові кредити банків 1600 10 000.00
товари, роботи, послуги 1615 6 862.50 8 229.40
розрахунками з бюджетом 1620 1 380.70 5 385.20
у тому числі з податку на прибуток 1621 384.80 5 385.20
розрахунками з оплати праці 1630 64.10
Інші поточні зобов'язання 1690 9 576.20 52 489.90
Усього за розділом III 1695 27 883.50 66 104.50
Баланс 1900 59 677.00 280 732.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3 012 523.40 1 205 378.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 2 603 571.30 1 141 061.30
Інші операційні доходи 2120 3 344.20 1 043.60
Інші операційні витрати 2180 149 979.90 53 823.70
Інші витрати 2270 1 652.50 1 138.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 3 015 867.60 1 206 422.10
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 2 755 203.70 1 196 023.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 260 663.90 10 399.10
Податок на прибуток 2300 46 919.50 1 871.80
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 213 744.40 8 527.30