Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (18)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВГА"

#39035266

Фінансова звітність за 2022 рік

800050039035266S0111006100000011

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 341.20 341.20
первісна вартість 1011 344.10 344.10
знос 1012 2.90 2.90
Усього за розділом I 1095 341.20 341.20
Поточна дебіторська заборгованість 1155 6 000.00 6 000.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1.30 1.30
Усього за розділом II 1195 6 001.30 6 001.30
Баланс 1300 6 342.50 6 342.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 6 487.00 6 487.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -149.50 -149.50
Усього за розділом I 1495 6 337.50 6 337.50
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 3.70 3.70
Інші поточні зобов'язання 1690 1.30 1.30
Усього за розділом III 1695 5.00 5.00
Баланс 1900 6 342.50 6 342.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн