Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (15)
Дозвільні документи
Ліцензії (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОДАЙВЕР"

#38961696

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 641.00 641.00
первісна вартість 1011 800.90 800.90
знос 1012 159.90 159.90
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 641.00 641.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 150.20 168.50
у тому числі готова продукція 1103 150.20 164.50
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 15.80
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 68.50 45.80
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10.00 17.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 22.00 2.40
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 250.70 249.50
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 891.70 890.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5.10 5.10
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 92.40 78.30
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 97.50 83.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 253.70 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 4.90 4.70
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 535.60 802.40
Усього за розділом III 1695 540.50 807.10
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 891.70 890.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 221.40 98.40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 66.80 204.00
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 168.70 338.40
Інші доходи 2240 0.00 464.30
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 221.40 562.70
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 235.50 542.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -14.10 20.30
Податок на прибуток 2300 0.00 3.60
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -14.10 16.70