Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ДАБІ (45) Перевірки (7)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САТІ-НОВА СОЮЗ"

#38949830

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 5 175.40 5 265.80
первісна вартість 1011 13 345.40 15 141.50
знос 1012 8 170.00 9 875.70
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 5 175.40 5 265.80
II. Оборотні активи Запаси: 1100 34 637.40 19 026.30
у тому числі готова продукція 1103 7.50 442.20
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 26 929.50 15 851.10
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 643.00 19.30
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 14.40
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 26 333.00 14 319.10
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 4 937.60 10 301.70
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 6.40
Інші оборотні активи 1190 7 388.40 3 062.90
Усього за розділом II 1195 100 868.90 62 586.80
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 106 044.30 67 852.60

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 200.00 200.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 136.80 136.80
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8 876.00 2 813.30
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 9 212.80 3 150.10
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 1 000.50 973.20
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 707.50 1 155.60
товари, роботи, послуги 1615 55 518.20 43 158.80
розрахунками з бюджетом 1620 1 781.90 1 590.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 149.90 0.00
розрахунками зі страхування 1625 1.80 1.60
розрахунками з оплати праці 1630 0.80 3.50
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 37 820.80 17 819.80
Усього за розділом III 1695 95 831.00 63 729.30
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 106 044.30 67 852.60

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 133 114.30 139 080.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 126 650.50 136 258.80
Інші операційні доходи 2120 369.30 5 203.60
Інші операційні витрати 2180 4 103.60 1 367.50
Інші доходи 2240 11.70 2.90
Інші витрати 2270 286.40 271.70
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 133 495.30 144 286.60
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 131 040.50 137 898.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 2 454.80 6 388.60
Податок на прибуток 2300 441.90 1 149.90
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 2 012.90 5 238.70