Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (30)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ ГРУП ІНВЕСТ"

#38887742

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 2.90 0.90
первісна вартість 1011 9.20 9.20
знос 1012 6.30 8.30
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 2.90 0.90
II. Оборотні активи Запаси: 1100 10 025.20 12 592.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 2 078.40 2 733.70
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 616.20 897.50
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 263.50 10.10
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 46.40 46.40
Усього за розділом II 1195 13 029.70 16 279.70
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 13 032.60 16 280.60

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1.00 1.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 531.20 -2 103.10
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -1 530.20 -2 102.10
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 108.00 29.50
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 14 454.80 18 353.20
Усього за розділом III 1695 14 562.80 18 382.70
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 13 032.60 16 280.60

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 571.90 145.10
Інші доходи 2240 0.00 2.80
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 0.00 2.80
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 571.90 145.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -571.90 -142.30
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -571.90 -142.30