Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОБАЙЛ МАРКЕТІНГ ГРУП"

#38871423

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 14.60 10.40
первісна вартість 1001 48.50 48.50
накопичена амортизація 1002 33.90 38.10
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00
Основні засоби: 1010 177.50 251.80
первісна вартість 1011 367.10 460.30
знос 1012 189.60 208.50
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 192.10 262.20
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 110.50 478.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1 073.40 1 017.80
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 937.50 5 779.50
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 39.80 1 338.80
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00
Інші оборотні активи 1190 205.50 118.40
Усього за розділом II 1195 5 366.70 8 732.50
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 5 558.80 8 994.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 150.10 150.10
Додатковий капітал 1410 0.00
Резервний капітал 1415 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 170.80 1 419.20
Неоплачений капітал 1425 0.00
Усього за розділом I 1495 1 320.90 1 569.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00
товари, роботи, послуги 1615 784.20 4 457.50
розрахунками з бюджетом 1620 16.10 11.60
у тому числі з податку на прибуток 1621 16.10 11.60
розрахунками зі страхування 1625 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.10 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 3 437.50 2 956.30
Усього за розділом III 1695 4 237.90 7 425.40
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
Баланс 1900 5 558.80 8 994.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 55 820.20 75 421.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 55 471.40 75 286.90
Інші операційні доходи 2120 3 548.70 6 106.60
Інші операційні витрати 2180 3 594.60 6 044.30
Інші доходи 2240 0.00
Інші витрати 2270 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 59 368.90 81 528.10
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 59 066.00 81 331.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 302.90 196.90
Податок на прибуток 2300 54.50 35.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 248.40 161.50