Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (22)
Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЕЛЕРОН"

#38777528

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 8.70 6.40
первісна вартість 1001 32.60 36.10
накопичена амортизація 1002 23.90 29.70
Незавершені капітальні інвестиції 1005 55.40 0.00
Основні засоби: 1010 1 058.60 631.10
первісна вартість 1011 1 850.50 1 905.90
знос 1012 791.90 1 274.80
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 1 122.70 637.50
II. Оборотні активи Запаси: 1100 1 891.40 2 002.40
у тому числі готова продукція 1103 1 831.90 1 831.90
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 2 527.60 172.60
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1 590.60 1 300.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 662.60 5 151.10
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 441.00 203.40
Витрати майбутніх періодів 1170 57.40 30.10
Інші оборотні активи 1190 419.00 742.30
Усього за розділом II 1195 11 589.60 9 601.90
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 12 712.30 10 239.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 500.00 1 500.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -22 950.00 -25 806.70
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -21 450.00 -24 306.70
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 443.10 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 25 688.60 21 226.80
розрахунками з бюджетом 1620 125.10 220.90
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 121.10 250.60
розрахунками з оплати праці 1630 427.90 901.50
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 7 356.50 11 946.30
Усього за розділом III 1695 33 719.20 34 546.10
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 12 712.30 10 239.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 22 522.30 93 101.40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 20 222.80 88 804.10
Інші операційні доходи 2120 13 654.10 30 330.50
Інші операційні витрати 2180 18 810.30 42 289.60
Інші доходи 2240 0.00 2.30
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 36 176.40 123 434.20
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 39 033.10 131 093.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -2 856.70 -7 659.50
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -2 856.70 -7 659.50