Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОТЕХ-УНІВЕРСАЛ"

#38676889

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 12.90 10.30
первісна вартість 1001 27.00 12.90
накопичена амортизація 1002 14.10 2.60
Незавершені капітальні інвестиції 1005 13 965.60 15 729.40
первісна вартість 1011 14.10 14.10
знос 1012 14.10 14.10
Усього за розділом I 1095 13 978.50 15 739.70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 131.30 895.40
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 100.40 120.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 33.70 23.20
Витрати майбутніх періодів 1170 7.00 0.20
Інші оборотні активи 1190 0.20
Усього за розділом II 1195 272.40 1 039.00
Баланс 1300 14 250.90 16 778.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3.00 3.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4 678.40 -7 891.90
Усього за розділом I 1495 -4 675.40 -7 888.90
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 4.70 8.60
Короткострокові кредити банків 1600 18 150.00 24 370.00
товари, роботи, послуги 1615 197.30 173.40
розрахунками з бюджетом 1620 2.70
Інші поточні зобов'язання 1690 574.30 112.90
Усього за розділом III 1695 18 921.60 24 659.00
Баланс 1900 14 250.90 16 778.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 257.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 311.40
Інші операційні доходи 2120 2.10 303.70
Інші операційні витрати 2180 2 224.50 2 890.70
Інші витрати 2270 991.10 898.90
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2.10 561.20
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 3 215.60 4 101.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -3 213.50 -3 539.80
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -3 213.50 -3 539.80