Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОТЕХ-УНІВЕРСАЛ"

#38676889

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 311.50 12.90
первісна вартість 1001 507.80 27.00
накопичена амортизація 1002 196.30 14.10
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 13 965.60
Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00 14.10
знос 1012 0.00 14.10
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 311.50 13 978.50
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 72.80 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.10 131.30
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 687.40 100.40
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 0.00 33.70
Витрати майбутніх періодів 1170 0.80 7.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 1 761.10 272.40
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 2 072.60 14 250.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3.00 3.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -915.60 -4 678.40
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -912.60 -4 675.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 4.70
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 18 150.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 73.30 197.30
розрахунками з бюджетом 1620 181.90 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 3.90 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 15.30 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 2 710.80 574.30
Усього за розділом III 1695 2 985.20 18 921.60
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 2 072.60 14 250.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 257.50 124.80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 311.40 30.00
Інші операційні доходи 2120 303.70 0.00
Інші операційні витрати 2180 2 890.70 1 204.80
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 898.90 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 561.20 124.80
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 4 101.00 1 234.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -3 539.80 -1 110.00
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -3 539.80 -1 110.00