Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТУМ"

#38590681

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 104.30 110.40
первісна вартість 1001 140.20 181.80
накопичена амортизація 1002 35.90 71.40
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00 0.00
знос 1012 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 104.30 110.40
II. Оборотні активи Запаси: 1100 34.70 330.60
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.30 51.60
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 66.10 261.80
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 983.70 3 781.30
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 28.10 28.10
Усього за розділом II 1195 1 112.90 4 453.40
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 1 217.20 4 563.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 94.40 94.40
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 35.50 79.90
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 129.90 174.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 605.30 3 984.90
розрахунками з бюджетом 1620 169.60 1.20
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.20 0.40
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 2.90
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 312.20 400.10
Усього за розділом III 1695 1 087.30 4 389.50
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 1 217.20 4 563.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4 813.50 7 542.90
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4 813.50 7 542.90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 3 776.20 3 184.60
Інші операційні витрати 2180 992.90 4 278.20
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 4 769.10 7 462.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 44.40 80.10
Податок на прибуток 2300 17.60 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 26.80 80.10