Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (4)
Перевірки (1)

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"

#38558365

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 200.10 138.90
первісна вартість 1011 398.10 398.10
знос 1012 198.00 259.20
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 200.10 138.90
II. Оборотні активи Запаси: 1100 340.80 337.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 17.30 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 50.60 0.90
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 408.70 337.90
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 608.80 476.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0.00 0.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 0.00 0.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 116.60 198.40
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 3.90
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 3.80 4.30
розрахунками з оплати праці 1630 17.30 16.00
Доходи майбутніх періодів 1665 471.10 254.20
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 608.80 476.80
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 608.80 476.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 825.00 51 329.30
Інші операційні витрати 2180 825.00 136 635.40
Інші доходи 2240 0.00 85 306.10
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 825.00 136 635.40
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 825.00 136 635.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 0.00 0.00
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 0.00 0.00