Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація

РАДА АДВОКАТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

#38536488

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 17.20 21.30
первісна вартість 1001 89.40 109.40
накопичена амортизація 1002 72.20 88.10
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 2 476.30 2 334.30
первісна вартість 1011 3 485.60 3 587.50
знос 1012 1 009.30 1 253.20
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 2 493.50 2 355.60
II. Оборотні активи Запаси: 1100 11.90 133.20
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 48.10 3.50
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 103.10 122.30
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 16 306.20 20 959.80
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 16 469.30 21 218.80
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 18 962.80 23 574.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0.00 0.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 0.00 0.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 18 850.00 23 427.60
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 0.10 25.60
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 112.70 121.20
Усього за розділом III 1695 112.80 146.80
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 18 962.80 23 574.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 8 397.40 11 622.50
Інші доходи 2240 835.80 1 205.20
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 9 233.20 12 827.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 0.00 12 827.70
Інші витрати 2270 9 233.20 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 9 233.20 12 827.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 0.00 0.00
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 0.00 0.00