Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зовнішня інформація (3)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРСВІТЛОЛІЗИНГ"

#38519070

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
первісна вартість 1001 6.00 6.00
накопичена амортизація 1002 6.00 6.00
Основні засоби 1010 154.00 154.00
первісна вартість 1011 516.00 516.00
знос 1012 362.00 362.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 55.00 55.00
Усього за розділом I 1095 209.00 209.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 228.00 228.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 50.00 50.00
з бюджетом 1135 123.00 63.00
з нарахованих доходів 1140 14.00 14.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 86.00 695.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 15 655.00 13 750.00
Рахунки в банках 1167 15 655.00 13 750.00
Витрати майбутніх періодів 1170 6.00 6.00
Інші оборотні активи 1190 24.00 24.00
Усього за розділом II 1195 16 186.00 14 830.00
Баланс 1300 16 395.00 15 039.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 24 500.00 24 500.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -8 265.00 -10 011.00
Усього за розділом I 1495 16 235.00 14 489.00
Довгострокові забезпечення 1520 220.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 220.00
Усього за розділом II 1595 220.00
товари, роботи, послуги 1615 2.00 17.00
розрахунками з бюджетом 1620 12.00
розрахунками зі страхування 1625 32.00
розрахунками з оплати праці 1630 72.00 271.00
за одержаними авансами 1635 8.00 8.00
Інші поточні зобов’язання 1690 34.00 34.00
Усього за розділом ІІІ 1695 160.00 330.00
Баланс 1900 16 395.00 15 039.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інші операційні доходи 2120 165.00
Адміністративні витрати 2130 1 623.00 2 140.00
Інші операційні витрати 2180 123.00 122.00
збиток 2195 1 746.00 2 097.00
Інші фінансові доходи 2220 156.00
збиток 2295 1 746.00 1 941.00
збиток 2355 1 746.00 1 941.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1 746.00 -1 941.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 11.00
Витрати на оплату праці 2505 1 327.00 1 312.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 277.00 310.00
Амортизація 2515 8.00
Інші операційні витрати 2520 142.00 527.00
Разом 2550 1 746.00 2 168.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008