Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Дозвільні документи
⛽ Пальне та спирт

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "І-СІДА"

#38481151

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.70
первісна вартість 1001 0.00 0.70
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 0.20 0.00
первісна вартість 1011 1.80 1.80
знос 1012 1.60 1.80
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.20 0.70
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.10 0.10
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 5 267.50 6 066.60
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 2.10
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 410.40 2 204.80
Витрати майбутніх періодів 1170 6.50 6.50
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 6 684.50 8 280.10
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 6 684.70 8 280.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 200.00 200.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 695.30 3 588.20
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 2 895.30 3 788.20
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 2 737.50 3 462.60
розрахунками з бюджетом 1620 84.50 62.30
у тому числі з податку на прибуток 1621 46.20 31.50
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 967.40 967.70
Усього за розділом III 1695 3 789.40 4 492.60
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 6 684.70 8 280.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 68 340.20 94 122.70
Інші операційні доходи 2120 0.00 111.10
Інші доходи 2240 54.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 68 394.20 94 233.80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 64 856.60 90 471.90
Інші операційні витрати 2180 2 448.70 2 403.80
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 67 305.30 92 875.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 088.90 1 358.10
Податок на прибуток 2300 196.00 244.50
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 892.90 1 113.60