Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Дозвільні документи
Ліцензії (5)
ДАБІ (68) Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБІ ТОРГ"

#38362740

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 2 101.40
Основні засоби: 1010 232.50 135.50
первісна вартість 1011 834.90 850.70
знос 1012 602.40 715.20
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 232.50 2 236.90
II. Оборотні активи Запаси: 1100 689.60 583.70
у тому числі готова продукція 1103 266.60 10.80
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 336.60 311.10
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 382.50 393.20
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15 476.90 16 996.30
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 2 128.30 0.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 809.00
Інші оборотні активи 1190 411.10 921.60
Усього за розділом II 1195 19 425.00 20 014.90
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 19 657.50 22 251.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2.00 2.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 841.70 2 917.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 2 843.70 2 919.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 15 649.40 14 504.90
розрахунками з бюджетом 1620 156.40 347.20
у тому числі з податку на прибуток 1621 44.90 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 4.10
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 9.70
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 1 008.00 4 466.90
Усього за розділом III 1695 16 813.80 19 332.80
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 19 657.50 22 251.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 330.30 11 202.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 2 025.70 11 547.60
Інші операційні доходи 2120 346.80 3 534.00
Інші операційні витрати 2180 576.10 2 939.30
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2 677.10 14 736.60
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 2 601.80 14 486.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 75.30 249.70
Податок на прибуток 2300 0.00 44.90
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 75.30 204.80