Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ДАБІ (1)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО" ІНСТИТУТУ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

#38315988

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 14.00 2.60
первісна вартість 1011 368.00 328.60
знос 1012 354.00 326.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 14.00 2.60
II. Оборотні активи Запаси: 1100 10.90 0.70
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 107.80 86.40
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.80 46.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 711.70 1 988.20
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 157.90 79.60
Витрати майбутніх періодів 1170 25.50 25.50
Інші оборотні активи 1190 527.60 471.20
Усього за розділом II 1195 3 543.20 2 697.60
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 3 557.20 2 700.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 83.20 137.10
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 83.20 137.10
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 47.80 3.50
розрахунками з бюджетом 1620 36.40 31.40
у тому числі з податку на прибуток 1621 12.40 11.80
розрахунками зі страхування 1625 6.30 10.20
розрахунками з оплати праці 1630 35.40 34.50
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 3 348.10 2 483.50
Усього за розділом III 1695 3 474.00 2 563.10
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 3 557.20 2 700.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 123.30 2 703.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 2 057.60 2 638.20
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2 123.30 2 703.10
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 2 057.60 2 638.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 65.70 64.90
Податок на прибуток 2300 11.80 11.70
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 53.90 53.20