Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (5)
Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАЛДІ"

#38302586

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Основні засоби: 1010 4 137.70 2 745.50
первісна вартість 1011 7 008.80 6 881.80
знос 1012 2 871.10 4 136.30
Усього за розділом I 1095 4 137.70 2 745.50
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 4 101.20 27 856.60
Г роші та їх еквіваленти 1165 0.60
Усього за розділом II 1195 4 101.80 27 856.60
Баланс 1300 8 239.50 30 602.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5.00 5.00
Резервний капітал 1415 3 789.10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 757.60 3 318.10
Усього за розділом I 1495 6 551.70 3 323.10
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 797.20 66.00
товари, роботи, послуги 1615 788.00 27 213.00
розрахунками з бюджетом 1620 102.60
Усього за розділом III 1695 1 687.80 27 279.00
Баланс 1900 8 239.50 30 602.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 32 807.60 9 995.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 26 296.70 5 314.60
Інші операційні витрати 2180 5 760.90 4 428.10
Інші витрати 2270 66.50 46.30
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 32 807.60 9 995.10
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 32 124.10 9 789.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 683.50 206.10
Податок на прибуток 2300 123.00 37.10
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 560.50 169.00