Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРІ-ЛАБ"

#38237397

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 22.00 22.00
накопичена амортизація 1002 22.00 22.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 4.10 10.90
Основні засоби: 1010 29.00 21.80
первісна вартість 1011 175.50 246.60
знос 1012 146.50 224.80
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 33.10 32.70
II. Оборотні активи Запаси: 1100 1 719.60 1 402.40
у тому числі готова продукція 1103 1 719.50 1 401.50
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 248.10 1 300.90
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 210.90 3.90
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.10
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 221.20 4 873.40
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 610.00 979.90
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 202.20 422.70
Усього за розділом II 1195 3 212.00 8 983.20
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 3 245.10 9 015.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20.00 20.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 452.30 1 614.30
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 472.30 1 634.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 52.40 73.40
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 2 682.10 1 032.70
розрахунками з бюджетом 1620 23.10 1 186.30
у тому числі з податку на прибуток 1621 23.10 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 5.40
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.60
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 15.20 5 083.20
Усього за розділом III 1695 2 720.40 7 308.20
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 3 245.10 9 015.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 55 274.10 59 235.90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 49 355.40 56 036.20
Інші операційні доходи 2120 7.20 7.10
Інші операційні витрати 2180 4 503.90 2 782.70
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 55 281.30 59 243.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 53 859.30 58 818.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 422.00 424.10
Податок на прибуток 2300 260.50 86.80
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1 161.50 337.30