Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРІ-ЛАБ"

#38237397

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 22.00
накопичена амортизація 1002 0.00 22.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 4.10
Основні засоби: 1010 21.40 29.00
первісна вартість 1011 56.10 175.50
знос 1012 34.70 146.50
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 21.40 33.10
II. Оборотні активи Запаси: 1100 244.30 1 719.60
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 18.50 248.10
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 150.50 210.90
у тому числі з податку на прибуток 1136 63.70 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 41.30 221.20
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 68.60 610.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 42.90 202.20
Усього за розділом II 1195 566.10 3 212.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 587.50 3 245.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20.00 20.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 113.80 452.30
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 133.80 472.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 52.40
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 451.50 2 682.10
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 23.10
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 23.10
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 2.20 15.20
Усього за розділом III 1695 453.70 2 720.40
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 587.50 3 245.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 59 235.90 18 325.40
Інші операційні доходи 2120 7.10 0.30
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 59 243.00 18 325.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 56 036.20 17 313.00
Інші операційні витрати 2180 2 781.50 654.50
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 58 817.70 17 967.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 425.30 358.20
Податок на прибуток 2300 86.80 31.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 338.50 326.80