Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (9)
Перевірки (4)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ"

#38233759

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 7.90 7.00
первісна вартість 1001 7.90 7.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 1 301.20 3 163.70
первісна вартість 1011 2 420.70 5 057.60
знос 1012 1 119.50 1 893.90
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 1 309.10 3 170.70
II. Оборотні активи Запаси: 1100 952.90 649.40
у тому числі готова продукція 1103 0.00 387.60
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1 763.10 1 699.90
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 6.20 8.50
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 153.60 3 540.40
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 274.40 699.30
Витрати майбутніх періодів 1170 31.60 421.90
Інші оборотні активи 1190 44.90 154.90
Усього за розділом II 1195 5 226.70 7 174.30
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 6 535.80 10 345.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 80.00 80.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 626.20 2 830.90
Неоплачений капітал 1425 57.00 57.00
Усього за розділом I 1495 2 649.20 2 853.90
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 241.20
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 3 008.80 6 578.10
розрахунками з бюджетом 1620 54.60 144.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 24.20 44.90
розрахунками зі страхування 1625 0.00 4.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 823.20 523.10
Усього за розділом III 1695 3 886.60 7 491.10
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 6 535.80 10 345.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 9 372.80 9 236.00
Інші операційні доходи 2120 1 261.50 630.50
Інші доходи 2240 4.10 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 10 638.40 9 866.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 5 131.20 4 496.40
Інші операційні витрати 2180 5 246.40 2 131.10
Інші витрати 2270 11.20 23.70
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 10 388.80 6 651.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 249.60 3 215.30
Податок на прибуток 2300 44.90 24.20
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 204.70 3 191.10