Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОСПЕЦПРОМ"

#38183310

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 18.00 18.00
накопичена амортизація 1002 18.00 18.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 164.00 45.00
Основні засоби 1010 20 973.00 15 228.00
первісна вартість 1011 35 351.00 36 713.00
знос 1012 14 378.00 21 485.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00
первісна вартість 1016 0.00
знос 1017 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
первісна вартість 1021 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00
Гудвіл 1050 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 22 137.00 15 273.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 231 199.00 249 425.00
Виробничі запаси 1101 109 803.00 77 564.00
Незавершене виробництво 1102 0.00
Готова продукція 1103 0.00 5 959.00
Товари 1104 120 773.00 165 902.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00
Векселі одержані 1120 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 18 837.00 229 816.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 293 921.00 430 715.00
з бюджетом 1135 248 232.00 99 651.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
з нарахованих доходів 1140 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 82 059.00 123 805.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 609 101.00 105 479.00
Готівка 1166 0.00
Рахунки в банках 1167 609 101.00 105 479.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00
Усього за розділом II 1195 1 483 349.00 1 238 891.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 1 505 486.00 1 254 164.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25.00 25.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00
Емісійний дохід 1411 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00
Резервний капітал 1415 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 80 063.00 84 145.00
Неоплачений капітал 1425 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00
Інші резерви 1435 0.00
Усього за розділом I 1495 80 088.00 84 170.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00
Страхові резерви 1530 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00
Призовий фонд 1540 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00
Усього за розділом II 1595 0.00 0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00
Векселі видані 1605 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00
товари, роботи, послуги 1615 21 590.00 30 986.00
розрахунками з бюджетом 1620 3 154.00 9.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 3 148.00
розрахунками зі страхування 1625 5.00 53.00
розрахунками з оплати праці 1630 3.00 6.00
за одержаними авансами 1635 1 381 329.00 1 077 716.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00
Поточні забезпечення 1660 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 19 317.00 61 224.00
Усього за розділом ІІІ 1695 1 425 398.00 1 169 994.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00
Баланс 1900 1 505 486.00 1 254 164.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 899 315.00 1 659 613.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 812 275.00 1 582 605.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00
Валовий: прибуток 2090 87 040.00 77 008.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00
Інші операційні доходи 2120 50 170.00 474.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00
Адміністративні витрати 2130 20 869.00 12 085.00
Витрати на збут 2150 8 798.00 8 917.00
Інші операційні витрати 2180 84 797.00 6 202.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 22 746.00 50 278.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00
Інші фінансові доходи 2220 0.00
Інші доходи 2240 0.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00
Фінансові витрати 2250 0.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00
Інші витрати 2270 70.00 326.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 22 676.00 49 952.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4 082.00 -8 991.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 18 594.00 40 961.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 18 594.00 40 961.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 563 266.00 1 581 321.00
Витрати на оплату праці 2505 3 364.00 3 152.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 744.00 721.00
Амортизація 2515 7 107.00 6 810.00
Інші операційні витрати 2520 103 249.00 18 131.00
Разом 2550 677 730.00 1 610 135.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 346 372.00 665 714.00
Повернення податків і зборів 3005 191 510.00 30 000.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 191 510.00 30 000.00
Цільового фінансування 3010 0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 103 319.00 1 547 594.00
Надходження від повернення авансів 3020 97 542.00 193 656.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0.00
Надходження від операційної оренди 3040 0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00
Інші надходження 3095 79.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 307 525.00 1 239 981.00
Праці 3105 2 678.00 3 152.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 747.00 721.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 8 449.00 9 260.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 2 248.00 6 840.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 2 322.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 709.00 2 419.00
Витрачання на оплату авансів 3135 838 522.00 870 607.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 81 002.00 46 891.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 3 442.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00
Інші витрачання 3190 1 372.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -503 622.00 265 059.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00
необоротних активів 3205 0.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0.00
дивідендів 3220 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00
Надходження від погашення позик 3230 0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00
Інші надходження 3250 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 0.00
необоротних активів 3260 0.00
Виплати за деривативами 3270 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00
Інші платежі 3290 0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0.00 0.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 0.00
Отримання позик 3305 0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00
Інші надходження 3340 0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00
Погашення позик 3350 0.00
Сплату дивідендів 3355 0.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00
Інші платежі 3390 326.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0.00 -326.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -503 622.00 264 733.00
Залишок коштів на початок року 3405 609 101.00 344 368.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0.00
Залишок коштів на кінець року 3415 105 479.00 609 101.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008