Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (16)
Перевірки (10)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСИЧ ПРИВАТ"

#38168465

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 2 262.20 2 045.20
первісна вартість 1011 3 011.00 3 003.60
знос 1012 748.80 958.40
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 2 262.20 2 045.20
II. Оборотні активи Запаси 1100 233.40 0.00
Поточна дебіторська заборгованість 1155 8.30 128.80
Г роші та їх еквіваленти 1165 59.40 16.50
Інші оборотні активи 1190 54.80 54.80
Усього за розділом II 1195 355.90 203.20
Баланс 1300 2 618.10 2 248.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 310.00 310.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2 746.40 -4 406.70
Усього за розділом I 1495 -2 436.40 -4 096.70
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 1 563.90 1 543.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 818.90 808.10
розрахунками з бюджетом 1620 1 422.40 1 717.60
розрахунками зі страхування 1625 152.60 120.30
розрахунками з оплати праці 1630 24.50 15.90
Інші поточні зобов'язання 1690 1 072.20 2 140.20
Усього за розділом III 1695 3 490.60 4 802.10
Баланс 1900 2 618.10 2 248.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 234.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 192.00
Інші доходи 2160 546.40 1 380.70
Інші витрати 2165 2 204.60 1 438.10
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 546.40 1 614.80
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 2 204.60 1 630.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -1 658.20 -15.30
Податок на прибуток 2300 2.10 1.90
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -1 660.30 -17.20