Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (13)
Будівництво (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД"

#38156250

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Основні засоби: 1010 7 143.80 6 737.60
первісна вартість 1011 8 125.50 8 125.50
знос 1012 981.70 1 387.90
Усього за розділом I 1095 7 143.80 6 737.60
II. Оборотні активи Запаси: 1100 107.80 107.80
у тому числі готова продукція 1103 107.80 107.80
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 10 423.20 10 423.20
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 322.40 322.40
Г роші та їх еквіваленти 1165 3.10 2.00
Витрати майбутніх періодів 1170 141.40 141.40
Інші оборотні активи 1190 428.50 428.50
Усього за розділом II 1195 11 426.40 11 425.30
Баланс 1300 18 570.20 18 162.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 50.00 50.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 16.40 16.40
Усього за розділом I 1495 66.40 66.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 11 878.20 11 878.20
розрахунками зі страхування 1625 1.40 1.40
розрахунками з оплати праці 1630 5.00 5.00
Інші поточні зобов'язання 1690 6 619.20 6 211.90
Усього за розділом III 1695 6 625.60 6 218.30
Баланс 1900 18 570.20 18 162.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 69.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 63.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 69.10
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 63.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 6.10
Податок на прибуток 2300 1.10
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 5.00