Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (20)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"

#38104899

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00 0.00
знос 1012 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 74 285.90 74 213.90
Усього за розділом I 1095 74 285.90 74 213.90
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00 0.00
Поточна дебіторська заборгованість 1155 11 472.00 9 997.20
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 165.80 1 238.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 12 637.80 11 235.20
Баланс 1300 86 923.70 85 449.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 9 141.00 9 141.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2 676.60 -2 651.80
Усього за розділом I 1495 6 464.40 6 489.20
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 2 708.20 2 707.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 77 751.10 76 252.90
Усього за розділом III 1695 80 459.30 78 959.90
Баланс 1900 86 923.70 85 449.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші доходи 2160 99.70 0.00
Інші витрати 2165 75.00 -27.30
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 99.70 0.00
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 -75.00 -27.30
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 24.80 -27.30
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 24.80 -27.30